NẾU BẠN BỊ THƯƠNG DO TÚI KHÍ TAKATA BỊ TRỤC TRẶC, BẠN VẪN CÓ THỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THÔNG QUA QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG CỦA QUAN CHỨC DO THẨM PHÁN BỔ NHIỆM VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC VỀ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC TỪ VONG KHÔNG THỎA ĐÁNG.

BOSTON, ngày 29 tháng 8 năm 2022 /PRNewswire/ -- Tuyên bố sau đây được đưa ra bởi Giáo sư Eric D. Green, Quan chức do Thẩm phán Bổ nhiệm (Special Master) cho Quỹ Bồi thường Cá nhân Túi khí Takata của Bộ Tư pháp và Người được Ủy thác của Quỹ Ủy thác Bồi thường Vi phạm được tạo ra trong các Vụ Phá sản Takata.

Các Khiếu nại về Túi khí bị Lỗi của Takata 

Giáo sư Eric D. Green, với tư cách là Special Master và Người được Ủy thác, đã công bố một chương trình bồi thường vào tháng 5 năm 2018 cho những cá nhân đã bị hoặc sẽ bị thương tích cá nhân hoặc tử vong không chính đáng do bộ bơm túi khí amoni nitrat ổn định pha của Takata bị vỡ hoặc bung quá mạnh ("Lỗi bộ bơm túi khí Takata").  Theo chương trình đó, những người yêu cầu có thể nhận bồi thường từ Quỹ Bồi thường Cá nhân trị giá 125 triệu đô la của Bộ Tư pháp ("IRF") và/hoặc Quỹ Ủy thác Bồi thường Túi khí Takata khoảng 140 triệu đô la ("TATCTF"). Quá trình yêu cầu bồi thường đang diễn ra và những người yêu cầu đủ điều kiện vẫn có thời gian để hành động.

Có ba loại yêu cầu bồi thường đối với những cá nhân bị thương tích hoặc tử vong không chính đáng do Lỗi bộ bơm túi khí Takata gây ra: (i) "Yêu cầu IRF" chống lại Takata để được IRF bồi thường, quỹ bồi thường thương tật cá nhân và tử vong không chính đáng được Giám sát bởi Special Master và được thành lập theo Lệnh Bồi thường do Tòa án Quận của Hoa Kỳ đưa ra cho Quận Đông Michigan liên quan đến vụ án hình sự của Bộ Tư pháp chống lại Takata, Hoa Kỳ Tập đoàn Takata, Vụ án số 16-cr-20810 (E.D. Mich.); (ii) "Yêu cầu Ủy thác" chống lại Takata để được bồi thường từ TATCTF, quỹ ủy thác thương tích cá nhân và tử vong không chính đáng do Người được ủy thác giám sát và được thiết lập liên quan đến Tái cơ cấu Chương 11 của Takata tại Tòa án Phá sản cho Quận Delaware, và (iii) "Khiếu nại POEM" chống lại Nhà Sản xuất Thiết bị Gốc Tham gia ("POEM;" hiện tại POEM duy nhất là Honda/Acura) để được bồi thường từ POEM, vấn đề này phải được giải quyết thông qua TATCTF do Người được ủy thác giám sát.   

Mỗi loại trong số ba loại yêu cầu này đều có các ràng buộc riêng để đủ điều kiện; tuy nhiên, mỗi loại yêu cầu bồi thường chỉ bao gồm các thương tích về thể chất và tử vong không chính đáng do Lỗi bộ bơm túi khí Takata. Các khiếu nại liên quan đến thương tích hoặc tử vong không chính đáng do các bộ phận khác của túi khí gây ra -- chẳng hạn như không mở túi khí, mở túi khí tự phát, chấn thương do va chạm không liên quan đến bộ bơm hoặc thiệt hại kinh tế không liên quan đến thương tích hoặc tử vong -- không thuộc ba loại yêu cầu được mô tả ở trên.

Các cá nhân có thể truy cập vào các biểu mẫu yêu cầu bồi thường, trong đó có hướng dẫn chi tiết về cách nộp đơn yêu cầu, trên trang web IRF, www.takataspecialmaster.com, hoặc trên trang web TATCTF, www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Giám sát Quy trình Yêu cầu và Tài nguyên để biết thêm Thông tin 

Giáo sư Green được Tòa án Quận bổ nhiệm làm Special Master giám sát các Yêu cầu IRF và được Tòa án Phá sản bổ nhiệm làm Người được ủy thác giám sát Yêu cầu Ủy thác và Yêu cầu POEM.

Để biết thêm thông tin về điều kiện để gửi yêu cầu, thời hạn nộp đơn và cách nộp đơn yêu cầu, vui lòng truy cập www.takataspecialmaster.com, www.TakataAirbagInjuryTrust.com, email Questions@TakataAirbagInjuryTrust.com, hoặc gọi cho chúng tôi theo số miễn phí (888) 215-9544.

Liên hệ: Questions@TakataAirbagInjuryTrust.com